İKDER Uluslararası İslam Ekonomisi Sempozyumu-10

 İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) merhum Prof.Dr. Sabahattin Zaim Hatırasına 21. YÜZYILDA İSLAM EKONOMİSİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK [ TEORİDE VE PRATİKTE ] adlı sempozyum düzenliyor. Sempozyum 8-9 Aralık 2018, İstanbul’da yapılacak.

Sempozyum konusu ve ayrıntılı bilgi:


İnsanoğlunun, teknoloji yönelimli bir iktisadi dönüşüm yaratmasına ve bu dönüşümü kendi yaşam dünyasını sınırlandırmayacak şekilde gerçekleştirmesine imkan verecek bir iktisadi sistem inşa etme arayışları devam etmektedir. Bu anlamda, insanoğlunun devlet-piyasa ve toplum arasındaki ilişkileri istikrarlı ve dengeli bir şekilde yönetmeyi sağlayacak iktisadi modeli kendi insiyatifiyle keşfedememiş olduğu gerçeği, gerek 1929 Büyük Depresyonu ve 1973 Stagflasyon Krizi gerekse süregiden Büyük Resesyonda en somut şekilde karşımıza çıkmaktadır.

İslam ekonomisi, bir yandan teknoloji yönelimli ve yenilikçi bir iktisadi sistemin tesisini teşvik ederken diğer yandan bu yapının ancak ahlaki değerlere dayalı ve insan yaşamını önceleyen normatif bir akılla inşa edilebileceğini öngörmektedir. İslam ekonomisinin temel kurumları, bütünüyle sosyal eşitlik ve iktisadi ilerlemecilik arasındaki bu dengenin korunmasını amaçlayan bir tamamlayıcılık ilişkisi içerisindedirler.

Örneğin, mudârabe (kar-zarar ortaklığı), faizsiz finans ve Zekât kurumları arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi, spekülatif para talebinin engellenmesini, marjinal yatırım meylinin artırılmasını, atıl tasarrufların sosyalleştirilmesini ve özellikle varlıklı ve yoksul kesimler ile müteşebbisler ve sermaye sahipleri arasındaki gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Bu tamamlayıcılık ilişkisi bir yandan toplumun iktisadi etkinliği gerçekleştirebilmesi için gerekli olan üretken kapasitesini açığa çıkarırken diğer yandan ise iktisadi etkinlik ile sosyal adalet arasında birbirini besleyen bir dinamizm yaratmakta ve böylece kısa vadeli iktisadi büyüme ile uzun dönemli kalkınma arasında sistemik bir denge kurmaktadır.

Bununla birlikte kabul edilmelidir ki, çağdaş İslam toplumları, İslam ekonomisi kurumlarının birbirini tamamlayan bu dinamizmini uygulamaya aktarmakta sınırlı derecede başarılı olabilmişlerdir. Bu sınırlı başarı, küresel iktisadi sistemin İslam toplumları üzerinde yarattığı baskı veya bu toplumların uygulama aşamasındaki pragmatist eylem tarzları gibi farklı nedenlere atfedilebilir. Ancak, açık olan bu sınırlı başarının İslam ekonomisinin etkin bir şekilde anlaşılmasının önünde önemli bir kısıt haline geldiği gerçeğidir.

Böylece, ’21. YÜZYILDA İSLAM EKONOMİSİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK’ başlığını taşıyan bu Sempozyum birbirleriyle ilintili iki temel amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Birincisi, İslam ekonomisinin genelde bütün insanlığın ve özelde İslam toplumlarının yaşadıkları iktisadi ve sosyo-ekonomik krizlerin aşılması için önerdiği klasik ve modern kurumsal stratejilerin tekrar keşfedilmesine bilimsel katkı sağlamaktır. İkincisi ise, İslam ekonomisini, iktisadi aktörlerin etkinlik ve eşitliği birarada gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları normatif aklı sağlayan yegâne iktisadi sistem olarak önplana çıkarmaktır.

Uluslararası İslam ve Ekonomi Konferansı, İslam İktisadı alanında gündeme getirilmesinin gereğine inandığı konularda, nitelikli ve saygın bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla, İstanbul İktisatçılar Derneği’nin bilimsel bir etkinliği olarak tasarlanmıştır. Konferans’ta her yıl farklı bir iktisadi veya sosyal sorun ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Sempozyuma aralarında akademisyenler, işadamları, entellektüeller, bürokratlar ve sivil toplum kurumları temsilcileri gibi toplumun geniş kesimlerinden katılım sağlanmaktadır. Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde organize edilmektedir ve konferans süresince her iki dilde de tercüme hizmeti sunulmaktadır.

Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı

İ.Ü. İslam İktisadı ve Finansı Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi

Sempozyum Konuları


 1. İslam Ekonomisinin Teorik ve Kurumsal Temelleri
  1. İslam Ekonomisi (İE) ve Metodoloji
   1. İE’nin klasik ve modern kaynakları
   2. İE’de rasyonalite ve kurumsal yenilik
   3. İE’de enformosyon asimetrisi ve karar alma dinamikleri
  2. İslam Ekonomisinde Etik
   1. İE’de etik, iktisadi değer anlayışı ve kurumsal uyum
   2. İE’de etik ve iktisadi etkinlik paradigması (büyüme)
   3. İE’de etik ve iktisadi eşitlik paradigması (gelir dağılımı)
  3. İslam’da İktisat Politikası
   1. İE’de para politikası ve üretim faktörlerinin tam istihdamı
   2. İE’de maliye politikası ve kalkınma paradigması
   3. İE’de sermaye birikimi ve gelir dağılımı
  4. İktisatta Yeni Paradigma Arayışları ve İslami Perspektif
   1. İE, kriz ve iktisadi istikrar
   2. İE’de uluslararası finansal sistem ve kamusal regülasyon
   3. İE ve küresel ekonomik krizden çıkış önerileri
  5. İslam İktisadına Sistemik Bakış
   1. İE’de kurumlar arası tamamlayıcılık dinamikleri
   2. İE’de büyüme ve kalkınma dengesi
   3. İE’de karşılaştırmalı üstünlükler ve küresel gelir dağılımı dengesi
 2. İslam Ekonomisinin Uygulama Dinamikleri
  1. Asr-ı Saadetten Osmanlı’ya İslam İktisadı uygulamaları
   1. Asr-ı Saadet ve İslam iktisadında teori-pratik dengesi
   2. İlk dönem İslam devletlerinde devlet-piyasa ilişkisi
   3. İlk dönem İslam devletlerinde para ve maliye politikası uygulamaları
  2. Osmanlı İmparatorluğu ve İslam İktisadı
   1. Osmanlı iktisadi kurumsal yapısına bütüncül bakış
   2. Osmanlı’da üretim sistemi ve İslami finansman yöntemleri
   3. İslam iktisadı açısından Osmanlı ekonomisinde yeniden yapılanma krizinin nedenleri
  3. 19. Yüzyıldan günümüze İslam İktisadı
   1. İslam dünyasında iktisadi düşüncenin dönüşüm evreleri
   2. Sanayileşme ve İslam iktisadı uygulamaları
   3. Bilgi Ekonomisi, Dördüncü Sanayi Devrimi ve İslam iktisadının geleceği
  4. İslam İktisadında Uygulama Çeşitliliği
   1. Tarihsel değerlendirme
   2. Günümüzde İslam ekonomisinin makro uygulamaları (İktisat politikası, uluslararası iktisadi birlikler vb.)
   3. Günümüzüde İslam ekonomisinin mikro uygulamaları (Faizsiz bankacılık, sosyal yardımlaşma, zekat vb.)
  5. İslam iktisadında kurumsal yeniden yapılanma arayışları
   1. İE’de teori ve uygulama uyumunu güçlendirecek kurumsal alternatifler
   2. İE’de eshâm ve makro-mikro finansal uyum arayışları
   3. İE’nin küresel iktisadi işbölümündeki rolünü etkinleştirecek kurumsal öneriler

http://www.ikder.org/uluslararasi–islam-ve-ekonomi-sempozyumu-prof-dr-sabahattin-zaim-hatirasina–10