İKTİSAD DANIŞMA KURULU

İKTİSAD İslam’ın iktisadi ve finansal hayata ilişkin ilke ve prensiplerini araştırmak, toplumun bu yöndeki beklentilerine ilmi ve akademik seviyede çözümler üretmek ve iktisadi alanda kişi ve kuruluşlara danışmanlık yapmak üzere kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
İKTİSAD Danışma Kurulu Dernek Tüzüğünün ilgili maddelerine dayalı olarak Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur.
Danışma Kurulu İslam İktisadı ve Finansı alanında Hakiki yahut Hükmi şahıslara danışmanlık yapmak üzere kurulmuştur.
Danışma Kurulu, alanında uzman dört (4) akademisyenden oluşmaktadır.

Danışma Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere ayda an az bir kez toplanır.
Danışma kurulu toplantılarını asgari üç üyenin hazır bulunması ile gerçekleştirir.
Danışma Kurulu kararları toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır.

Toplantıya üç üye katılmışsa karar yeter sayısı için gerekli oran 2/3; dört üye katılmışsa 3/4 tür.

Bireylerden gelen ve bireysel nitelikli sorular duruma göre Kurula havale edilebileceği gibi, o alanda uzmanlığı olan Kurul üyesi tarafından da cevaplandırılabilir.

Kararlar yazıya geçilir ve talep edenlere Kurul üyelerinin imzası ile yazılı olarak sunulur.
Bireysel nitelikli sorulara ilişkin Kararlar talep edenin arzu etmesi halinde kişiye özel olarak saklı tutulur; aksi durumda benzer nitelikli sorusu olanların istifadesi için kamuya açıklanabilir.

Danışma Kurulu Üyeleri:

1. Prof. Dr. Servet BAYINDIR (Başkan)
2. Doç. Dr. Abdurrahman YAZICI
3. Dr. Fatih ORUM
4. Dr. Yahya ŞENOL